PREAMBLE

Het merk NS Bikes is eigendom van SDG Distribution, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 37.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 114 rue des Vanniers 40150 Soorts-Hossegor, Frankrijk, RCS Dax B 500 510 961, intracommunautair BTW-nummer FR55500510961, telefoonnummer: +33 5 58 70 25 35.

SDG Distribution is een onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop van materiaal voor fietsen en buitenactiviteiten.

Op de Site worden producten te koop aangeboden die door SDG Distribution worden verkocht ("NS Bikes Producten").

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden op de Site www.nsbikes.fr. Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon (hierna de "Klant") een bestelling plaatst op de Site impliceert bijgevolg de volledige aanvaarding van de AV.

De AV blijven van kracht tot een nieuwe versie online wordt gezet. Daarom moet de Klant, alvorens een bestelling te valideren, de AV raadplegen en valideren.

SDG Distribution behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de AV die van kracht waren op het moment van registratie van de bestelling op elke bestelling worden toegepast.

ARTIKEL 2 - KLANTENREKENING

De opening van een klantenrekening en het gebruik van de Site zijn gratis (met uitzondering van eventuele verbindingskosten, waarvan de prijs afhangt van de operator van de elektronische communicatie), zonder aankoopverplichting. Alleen de aankoop van producten geeft aanleiding tot een betaling door de Klant.

De toegang tot de Site door de Klant is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Bij het gebruik van de Site verklaart de Klant dat hij als privépersoon handelt.

Naast de aanvaarding van de AV, is de aankoop op de Site onderworpen aan de opening van een klantenrekening. Daartoe moet de Klant de gegevens verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd. Bij de opening van deze rekening en bij elke bestelling verbindt de Klant zich ertoe om enkel correcte en volledige informatie te verstrekken die overeenstemt met zijn identiteit. De Klant moet deze informatie actueel houden en is als enige verantwoordelijk in geval van een fout in de bestelling of levering als gevolg van onjuiste informatie.

Om aankopen te doen op de Site moet de Klant de identificatiecode en het vertrouwelijke wachtwoord gebruiken die hij bij de opening van zijn account heeft aangemaakt. De Klant verbindt zich ertoe deze geheim te houden en niet aan derden mee te delen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot zijn account met zijn identificatiecode en wachtwoord, tenzij er sprake is van frauduleus gebruik dat hem niet kan worden toegerekend.

In geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van zijn login en/of wachtwoord verbindt de Klant zich ertoe de klantendienst van SDG Distribution onmiddellijk op de hoogte te brengen via het volgende contactformulier: https://www.nsbikes.fr.

ARTIKEL 3 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site, de inhoud ervan en alle elementen waaruit hij bestaat, zijn creaties waarvoor SDG Distribution de houders zijn van alle intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten, met name krachtens het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht en het modellenrecht.

De Site, evenals de software, databanken, teksten, informatie, analyses, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, geluiden of andere gegevens die op de Site aanwezig zijn, blijven het exclusieve eigendom van SDG Distribution of, indien van toepassing, van hun respectieve eigenaars met wie SDG Distribution gebruiksovereenkomsten heeft gesloten.

De Klant heeft het recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen en mag deze, voor strikt persoonlijk gebruik, afdrukken of opslaan voor een aankoop of een geplande aankoop.

Elk ander gebruik van de Site, met name commercieel gebruik, door de Klant is verboden. Het is de Klant verboden enig element, informatie of gegevens van de Site te reproduceren en/of voor te stellen voor een ander gebruik dan privé, te verkopen, te verspreiden, door te sturen, te vertalen, aan te passen, uit te zenden en mee te delen in welke vorm dan ook.

Bovendien onthoudt de Klant zich ervan op welke manier dan ook gegevens in te voeren die de inhoud of de presentatie van de Site kunnen wijzigen of beschadigen. Elke hyperlink naar de Site moet vooraf uitdrukkelijk door SDG Distribution worden goedgekeurd. Bovendien moet elke hyperlink, zelfs indien deze uitdrukkelijk door SDG Distribution is toegestaan, op eerste verzoek van SDG Distribution worden verwijderd.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

Voor leveringen van NS Bikes producten binnen de Europese Unie zijn de op de Site vermelde prijzen standaard uitgedrukt in Euro en inclusief alle belastingen.

Voor leveringen buiten de Europese Unie zijn de prijzen uitgedrukt in euro en exclusief alle belastingen. De Klant verbindt zich ertoe om, in voorkomend geval, alle belastingen te betalen die van hem kunnen worden geëist door het Land van levering, met name de belasting op de toegevoegde waarde en eventuele douanerechten. Deze rechten kunnen door de vervoerder worden gevraagd. SDG Distribution kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant deze belastingen en rechten niet betaalt.

Deze prijzen zijn als volgt verdeeld.

  • Productprijzen: deze prijzen kunnen te allen tijde door SDG Distribution worden gewijzigd. In geval van wijziging wordt echter de verkoopprijs toegepast die geldt op het moment van registratie van de bestelling. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.
  • Kortingsbonnen: door SDG Distribution uitgegeven vouchers, kortingen, promotiecodes, loyaliteitsbonnen zijn niet cumuleerbaar en kunnen gebruikt worden voor producten van NS Bikes.
  • Leveringskosten: de leveringskosten zijn afhankelijk van de producten en de door de Klant gekozen leveringswijze uit de door SDG Distribution aangeboden leveringswijzen. Deze kosten worden aangegeven wanneer de Klant de leveringswijze selecteert, en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd in de rubriek "Mijn bestellingen" van de Website en in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Het bedrag (prijs van de producten en leveringskosten) dat in de bevestiging van de bestelling door SDG Distribution wordt vermeld, is de totale prijs die door de Klant moet worden betaald.

ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN

Elke door de Klant gevalideerde bestelling vormt een onherroepelijke aanvaarding van het verkoopcontract, die alleen kan worden betwist binnen de grenzen die in de algemene verkoopvoorwaarden zijn voorzien.

De bestelprocedure in twee stappen (per "dubbele klik"), in combinatie met de authenticatieprocedure, vormt de validatie van de verkoopovereenkomst.

SDG Distribution bevestigt de ontvangst van de bestelling aan de Klant met een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

De Klant kan de informatie betreffende de bestelling raadplegen in de rubriek "mijn bestellingen" van de klantenzone. SDG Distribution behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

De door de Klant bij zijn bestelling verstrekte informatie is bindend voor deze laatste: in geval van een fout in deze informatie, en met name in het e-mailadres en de contactgegevens van de ontvanger, kan SDG Distribution niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Elke levering aan het door de Klant opgegeven adres wordt als perfect beschouwd.

In geval van een herverzending wegens een gebrek aan informatie en/of een fout van de Klant, worden de kosten van deze herverzending aan de Klant gefactureerd.

In geval van onbeschikbaarheid van een product van NS Bikes wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht en wordt de bestelling van dat specifieke product automatisch geannuleerd. De rest van de bestelling blijft vast en definitief. Indien de betaling voor het product reeds van de rekening van de Klant is afgeschreven, wordt het product terugbetaald. Anders wordt de prijs van het niet beschikbare product niet gedebiteerd.

ARTIKEL 6 - BETALING VAN DE PRIJS

6.1 - Wijze van betaling

De betaling gebeurt online door de Klant op het ogenblik van de bestelling. Voor alle producten kan de betaling gebeuren :

  • met een kredietkaart online (Carte Bleue, VISA, Mastercard, American Express, Bancontact),
  • in meerdere termijnen, via het reserveringssysteem 3x 4x Oney (zie artikel 14),
  • via Paypal

Voor elke bestelling wordt de betaling geïnd door SDG Distribution: bij de bevestiging van de bestelling, voor de prijs van de bestelde producten en de leveringskosten.

De door de Klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betaling door SDG Distribution is ontvangen.

In het geval dat de aansprakelijkheid van SDG Distribution wordt gevraagd voor schade in verband met een fout betreffende de afgeschreven bedragen, kan SDG Distribution geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat de fout te wijten is aan de consument, of aan een onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde, of aan een geval van overmacht.

6.2 - Veiligheid van betalingen

De betalingen op de Site zijn volledig beveiligd. De door de Klant meegedeelde bankgegevens (bankkaartnummer en vervaldatum) worden nooit doorgegeven.

Dankzij de technische kenmerken van de op de Site gebruikte coderingssoftware kunnen de bankgegevens van de Klant niet door derden worden onderschept. Door zijn bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Klant bij voorbaat en onvoorwaardelijk dat SDG Distribution de beveiligde transactie kan uitvoeren. De Klant machtigt dus bij voorbaat zijn bank om zijn rekening te debiteren op basis van de door SDG Distribution toegezonden afschriften, zelfs bij gebrek aan door de kaarthouder ondertekende facturen. De machtiging om de rekening van de Klant te debiteren wordt altijd gegeven voor het bedrag van de gekochte producten zoals gefactureerd door SDG Distribution.

6.3 - Anti-fraude controles

SDG Distribution controleert bepaalde bestellingen en kan de Klant vragen om alle documenten die nodig zijn om de bestelling vrij te geven.

ARTIKEL 7 - LEVERING

Artikel 7.1 : Leveringstermijnen en -methoden

Na bevestiging van de bestelling worden de bestelde Producten overhandigd aan de door de Klant gekozen vervoerder, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid, en tenzij anders aangegeven aan de Klant bij het plaatsen van de bestelling, binnen een maximumtermijn van: vierentwintig (24) werkuren.

De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van elke levering van producten aan de vervoerder. Voor producten van SDG Distribution is de tracking van de huidige levering beschikbaar op de klantenaccount.

Indien de Klant specifiek meerdere leveringsplaatsen wenst, moet hij meerdere bestellingen plaatsen, waarbij de leveringskosten voor elk van de bestellingen hem worden gefactureerd.

Voor leveringen in Europees Frankrijk verbindt de vervoerder zich ertoe de bestelling op het door de Klant opgegeven adres af te leveren binnen een termijn van vierentwintig (24) tot tweeënzeventig (72) werkuren. In geval van afwezigheid wordt de Klant normaal gesproken per brievenbus, e-mail of SMS op de hoogte gebracht, afhankelijk van de gekozen vervoerder.

In geval van vertraging van de levering na de bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde termijn, neemt de Klant contact op met de Klantendienst van NS Bikes, hetzij via zijn klantenrekening, hetzij per e-mail, hetzij telefonisch, met het verzoek de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren.

Indien de levering na deze extra termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant de NS Bikes Klantenservice verzoeken de bestelling te annuleren, hetzij via zijn klantaccount, hetzij per e-mail, hetzij telefonisch. Na ontvangst van dit verzoek wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd. In dit geval zal de Klant het totaal betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald krijgen.

Het gehele team van NS Bikes streeft ernaar elke bestelling dezelfde dag of de volgende ochtend (werkdag) te verzenden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor een eventuele niet-levering of vertraging door een vervoerder.

Artikel 7.2 : Ontvangst

Bij de levering moet de klant de leveringsbon ondertekenen. Deze leveringsbon vormt het bewijs van ontvangst van de bestelling. De levering gebeurt op de drempel van de winkels voor winkels op straat of op het gelijkvloers voor gebouwen, kantoren, huizen (paviljoenen) of andere inrichtingen.

Het is aan de persoon die verantwoordelijk is voor de fysieke ontvangst van de bestelling om op de leveringsbon op gedetailleerde en nauwkeurige wijze alle voorbehouden te vermelden die hij/zij relevant acht.

In geval van zichtbare gebreken beschikt de Klant over een retourrecht onder de hieronder vermelde voorwaarden.

In geval van een afwijking dient de Klant de NS Bikes Klantenservice zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De Klant behoudt het recht om de toepassing van wettelijke garanties te vragen.

Artikel 7.3: Retourneren en omruilen bij non-conformiteit of defecte producten

De Klant geniet van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zoals beschreven in het artikel Verantwoordelijkheden - Garanties.

In het geval dat de Klant een levering weigert wegens een fout in de inhoud van de levering, of wegens non-conformiteit of gebrekkigheid van de bestelde producten, neemt de Klant onmiddellijk telefonisch of per e-mail contact op met de klantendienst van NS Bikes om de toepasselijke retourprocedure, de ontvanger van de retourzending en het retouradres te bepalen.

De Klant wordt erop gewezen dat het enige doel van de leveringspunten "Point Relais" is de Klant in staat te stellen de bestelde goederen af te halen. De "Point Relais" zijn namelijk niet gemachtigd de goederen terug te nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SDG Distribution. De Klant mag zich dus nooit naar een "Point Relais" begeven om zijn levering terug te brengen, tenzij hij vooraf per e-mail schriftelijke toestemming heeft gekregen van SDG Distribution volgens de aangegeven retourprocedure. Indien de Klant de retourprocedure niet respecteert en zonder voorafgaand akkoord naar een "Point Relais" gaat, heeft het "Point Relais" het recht de producten te weigeren.

Alle artikelen moeten intact, met hun accessoires en gebruiksaanwijzing en in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

De Klant heeft het wettelijke recht om een creditnota te vragen of om de prijs geheel of gedeeltelijk terugbetaald te krijgen, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.217-10 van de Franse Consumentenwet. De consument beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen.

De consument kan kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen. Zoals bepaald in artikel L217-9 van de consumentenwet kan de verkoper echter een andere methode kiezen dan de door de koper gekozen methode indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode.

De consument hoeft het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen niet te bewijzen gedurende de 6 maanden die volgen op de levering van de goederen. Vanaf 18 maart 2016 wordt deze termijn verlengd tot 24 maanden.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie.

De consument kan besluiten gebruik te maken van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen.

In dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSOVERDRACHT - RISICO-OVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de producten, ten voordele van de Klant, zal slechts plaatsvinden op het ogenblik van de levering van deze producten.

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

9.1 In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwetgeving beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren of andere kosten hoeft te maken dan die waarin de artikelen L. 221-23 tot L. 221-25 voorzien.

9.2 Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend bij SDG Distributie voor producten van NS Bikes.

Voor een goede behandeling van zijn verzoek wordt de Klant geadviseerd SDG Distributie tijdig op de hoogte te stellen en de gedetailleerde retourprocedure te volgen. Voor informatie over deze procedure kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van NS Bikes.

9.3 Het product dient per post, bij voorkeur met aflevering tegen handtekening, te worden geretourneerd aan het adres dat in het aan de AV gehechte herroepingsformulier is vermeld.

De Klant dient de goederen binnen veertien (14) dagen na verzending van de herroeping naar dit adres te sturen. De kosten van terugzending zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. SDG Distribution is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen.

9.4 Het product moet worden teruggestuurd in perfecte staat voor wederverkoop, zonder enig spoor van gebruik, ongemonteerd, met zijn accessoires, instructies en originele verpakking. De conformiteit van deze retourzending wordt bij ontvangst gecontroleerd en gevalideerd.

9.5 SDG Distribution zal kosteloos overgaan tot terugbetaling van de door de Klant betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten.

In geval van terugzending van alle producten van SDG Distribution omvat het bedrag van de terugbetaling de prijs van de betrokken producten en de leveringskosten van SDG Distribution (enkele reis).

Bij een gedeeltelijke terugzending van een bestelling omvat het bedrag van de terugbetaling enkel de prijs van de betrokken producten, zonder de leveringskosten (enkele reis).

De terugbetaling is verschuldigd binnen maximaal veertien (14) dagen. De terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat SDG Distribution de goederen heeft teruggekregen, of totdat zij een bewijs van verzending van het geretourneerde product heeft ontvangen.

9.6 Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent en de prijs van de bestelling, waarop de herroeping betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk wordt gedekt door een aan de Klant verleend krediet, wordt de kredietovereenkomst zonder boete geannuleerd.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE

10.1 SDG Distribution neemt tegenover de Klant de verantwoordelijkheid op zich voor de verkochte producten, overeenkomstig de geldende voorschriften.

10.2 SDG Distribution kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine afwijkingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de vertegenwoordiging van de producten zijn blijven bestaan.

10.3 In geval van non-conformiteit kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van het product. Zoals bepaald in artikel L217-9 van de consumentenwet, kan de verkoper echter een andere methode kiezen dan de door de koper gekozen methode indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode. Indien reparatie en vervanging van het product onmogelijk zijn, kan de klant het product terugzenden en de prijs terugbetaald krijgen, of het product houden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen overeenkomstig artikel L.217-10 van de consumentenwet. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie van de verkoper of de fabrikant. De consument beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden in geval van niet-conformiteit.

10.4 In geval van verborgen gebreken is SDG Distribution gebonden aan de garantie voor gebreken die het product ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ze had gekend. In dit geval heeft de Klant de keuze om het product terug te sturen en de prijs terug te krijgen, of het product te houden en een deel van de prijs terug te krijgen. De Klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

10.5 SDG Distribution kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn in een ander land van ontvangst dan Frankrijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en hun gebruik.

10.6 Tenzij de producent kan worden geïdentificeerd, kan SDG Distribution niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel of fysiek, die het gevolg kan zijn van de slechte werking of het verkeerde gebruik van de in de handel gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikanten. SDG Distribution kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een product dat is gewijzigd en/of in extreme omstandigheden is gebruikt, aangezien het product niet zal worden vervangen.

ARTIKEL 11 - VERTROUWELIJKHEID - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze AGV zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook aan die van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden en elke andere regelgeving die op dit gebied van toepassing is en die deze op een later tijdstip kan aanvullen of vervangen.

De persoonlijke informatie en gegevens over de Klant zijn noodzakelijk voor het beheer van zijn bestellingen en de commerciële betrekkingen tussen SDG Distribution en de Klant. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens, IP-adres. Zonder deze gegevens kan SDG Distribution haar diensten niet verlenen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze gegevensverwerking is aangegeven bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), onder het nummer: 1390007.

Deze informatie en gegevens worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Ze kunnen door SDG Distribution worden gebruikt om de Klant promotionele aanbiedingen te sturen, voor statistische doeleinden en fraudebestrijding, voor het legitieme belang van commerciële ontwikkeling, technische verbetering van haar systemen en kennis van haar Klanten en ten slotte, indien nodig met toestemming van de Klant, om diensten te personaliseren, met name via reclame. Afhankelijk van de keuzes die hij maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account, kan de Klant dus aanbiedingen van SDG Distribution ontvangen.

De Klant kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrieven van NS Bikes door op de link in alle e-mails te klikken. De Klant heeft ook de mogelijkheid om zich in te schrijven op de telefonische marketing oppositielijst. Informatie over dit systeem is beschikbaar op http://www.bloctel.gouv.fr/.

De Klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen en wijzigen in zijn klantenzone.

De Klant beschikt over het recht van toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering van de hem betreffende gegevens, alsook over het recht om richtlijnen op te stellen betreffende het lot van zijn persoonlijke gegevens in geval van overlijden, die hij per gewone post aan SDG Distribution dient over te maken en waarbij hij zijn identiteit dient te bewijzen:

NS Bikes - Klantendienst

114 rue des Vaniers

40150 Soorts-Hossegor - Frankrijk

Of via ons contactformulier.

Tenslotte heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij een controlerende instantie.

ARTIKEL 12 - BEDRIJFSGEGEVENS

SDG Distributie

114 rue des Vanniers

40150 Soort-Hossegor, Frankrijk (grootstedelijk)

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT - BEHANDELING VAN KLACHTEN - BEMIDDELING

Alle aankopen via de Site zijn onderworpen aan het Franse recht.

Elke klacht kan worden ingediend via de contactformulieren die beschikbaar zijn in de tab 'contact', en de Klant zal zo snel mogelijk worden beantwoord.

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van de AV heeft de Klant de mogelijkheid om, vóór bemiddeling of gerechtelijke stappen, een minnelijke oplossing te zoeken, met name met de hulp van een beroepsvereniging in de sector, een consumentenvereniging, de Europese dienst voor online geschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr) of een andere raadsman van zijn keuze. Indien geen minnelijke schikking wordt gevonden, kan de Klant zich gratis wenden tot de bemiddelaar CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice) 14, rue Saint Jean - 75017 Parijs, Frankrijk, zie de website https://cm2c.net/.

Er wordt aan herinnerd dat als algemene regel, en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van de AV met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de Klant zijn financiële verplichtingen tegenover SDG Distribution nakomt.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden behandeld door de rechtbanken van de plaats waar de Klant woonde op het ogenblik van het sluiten van het contract of het zich voordoen van het schadebrengende feit.

ARTIKEL 14 - VERMELDINGEN 3-4 KEER MET ONEY BANK

Oney in Frankrijk

Betaling van uw bestelling in 3 of 4 keer zonder kosten per kredietkaart vanaf € 80 van aankopen tot € 6000 met Oney Bank

Onze partner Oney Bank biedt u een financieringsoplossing genaamd 3x 4x Oney, waarmee u uw aankopen van €80 tot €6000 in 3 of 4 termijnen gratis kunt betalen met uw bankkaart.

Voorwaarden: Dit aanbod is voorbehouden aan particulieren (ouder dan 18 jaar) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een bankkaart van Visa of MasterCard met een geldigheidsduur die langer is dan de gekozen financieringsperiode. Kaarten met systematische autorisatie zoals Electron, Maestro, Nickel, enz., alsook e-cards, Indigo en American Express kaarten worden niet aanvaard.

Hoe inschrijven: Na het afronden van uw bestelling klikt u op de knop "3x 4x Oney betaling per creditcard".

U wordt dan doorgestuurd naar de 3x 4x Oney webpagina van onze partner, waar u een gedetailleerd overzicht van uw bestelling en een gepersonaliseerde financieringsaanvraag vindt, die u vervolgens moet valideren.

U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x 4x Oney account hebt, identificeert u zich met de inloggegevens die aan uw 3x 4x Oney account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen die u wilt onderschrijven, die u in PDF-formaat worden verstrekt zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan voordat u ze aanvaardt. U geeft vervolgens kennis van uw elektronische aanvaarding door het betreffende vakje aan te vinken.

U erkent dat de "dubbele klik" die gepaard gaat met het aanvinken van het vakje voor de erkenning van de algemene voorwaarden een instemming met het contract en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt.

Behoudens tegenbewijs vormen de door Oney Bank geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.

Als u een aanvraag indient voor een door Oney Bank aangeboden financieringsoplossing, worden de gegevens met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die deze zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen voor het toekennen, beheren en innen van krediet.

Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 3x 4x Oney financiering te accepteren of te weigeren. U heeft 14 dagen bedenktijd om van uw lening af te zien.

Hoe werkt het? Met een creditcardbetaling in 3 of 4 termijnen zonder kosten kunt u uw bestelling op onze website op de volgende manier betalen

een verplicht voorschot, afgeschreven op de dag van bevestiging van de verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling;

twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden gedebiteerd voor de 3 keer en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 keer.

Betaling in 3 termijnen vanaf een aankoop van € 80 en tot € 6000

Voorbeeld: Voor een aankoop van € 150, aanbetaling van € 50 en vervolgens 2 maandelijkse betalingen van € 50. Krediet over 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten 0€.

Betaling in 4 termijnen vanaf een aankoop van €80 tot €6000

Voorbeeld: Voor een aankoop van €400, aanbetaling van €100 daarna 3 maandelijkse betalingen van €100. Krediet over 3 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten €0.

Oney Bank - SA met een kapitaal van €51.286.585 - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°: 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr

Oney in België

De Oney-oplossing is een renteloos krediet, terugbetaalbaar binnen twee maanden, met maandelijkse kosten van minder dan 4,69 euro (onderworpen aan een jaarlijkse indexering overeenkomstig artikel VII.3, §2, 3° van het Wetboek van Economisch Recht (hierna het "COB"), met toepassing van de index van de consumptieprijzen) en waarop de regels van boek VII van het COB inzake consumentenkrediet niet van toepassing zijn gezien de looptijd en de verwaarloosbare kosten die eraan verbonden zijn.

Deze oplossing is voorbehouden aan particulieren en geldt voor alle aankopen van € 100 tot € 2.500. U beschikt over 14 dagen om uw lening op te zeggen.

Onder voorbehoud van aanvaarding door : Oney Bank - Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 50.741.215 - 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder nummer 546 380 197. Oney Bank is als kredietinstelling erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09, en is aan haar toezicht onderworpen. De lijst van erkende kredietinstellingen is te raadplegen op de door de ACPR gepubliceerde website www.regafi.fr.

Oney Bank opereert in België vanuit Frankrijk onder het regime van het vrij verrichten van diensten. Oney Bank oefent in België geen gereglementeerd beroep uit, gezien de aard van de diensten die zij aanbiedt (krediet dat is vrijgesteld van de bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht).